Zasady działania Forex

Zasady Forex

Forex czyli międzynarodowy rynek walutowy (ang. Foreign Exchange Market, FX) jest rynkiem, na którym przedmiotem transakcji są waluty. Dzienny wolumen obrotu na rynku FOREX wynosi kilka bilionów USD, dzięki czemu FOREX jest największym rynkiem finansowym na świecie. Forex jest rynkiem zdecentralizowanym i nie ma ścisłej lokalizacji, tak jak np. parkiety giełdowe. Transakcje zawierane są elektronicznie na rynku międzybankowym,który charakteryzuje się ogromną płynnością.

Z tego względu Forex jest określany jako rynek pozagiełdowy, OTC (ang. over the counter). Handel walutami na rynku Forex dbywa się w sposób ciągły przez pięć dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Większość obrotów koncentruje się w pięciu centrach finansowych świata: Londynie, Nowym Jorku, Zurychu, Frankfurcie oraz Tokio. Najpopularniejszymi walutami, których łączny obrót wynosi ok. 90% ogółu, są dolar amerykański, euro, jen, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski oraz dolar australijski.

DOSTĘPNOŚĆ

Do niedawna handel na rynku Forex był domeną wyłącznie największych instytucji finansowych np. banków. Postęp technologiczny, powszechność internetu oraz wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi spowodował, że Forex jest dziś dostępny praktycznie dla każdego inwestora indywidualnego. Te czynniki spowodowały, że rynek Forex stał się niemal powszechnym i bardzo popularnym miejscem do inwestowania.

INWESTOWANIE W WALUTY

Inwestowanie na rynku Forex polega najogólniej na wymianie jednej waluty na drugą, w celu odniesienia zysku wynikającego ze zmiany jej kursu. Inwestor kupuje walutę, której przewidywany kurs ma wzrosnąć, natomiast sprzedaje walutę, której przewidywany kurs ma spaść. Waluty występują w parach walutowych, gdzie cena jednej waluty wyrażona jest w jednostkach drugiej waluty. Najbardziej popularne pary walutowe to: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF oraz USD/JPY.

Każda para walutowa składa się z waluty bazowej oraz kwotowanej. Na przykład, w parze walutowej EUR/USD, walutą bazową jest EUR, natomiast walutą kwotowaną jest USD. Zawierając transakcję kupna EUR/USD, kupuje się EUR i jednocześnie sprzedaje się USD. W przypadku transakcji sprzedaży EUR/USD, sprzedaje się EUR i jednocześnie kupuje USD.

NOTOWANIA KURSÓW WALUT

Kursy walut podawane są w postaci kwotowań. Kwotowanie kursu walutowego wyraża cenę, po jakiej można kupić lub sprzedać walutę w danym momencie. Kwotowanie kursu walutowego składa się z kursu kupna (BID) oraz kursu sprzedaży (ASK). Na przykład, kwotowanie kursu EUR/USD na poziomie 1,3070 / 1,3072 oznacza, że oferta kupna (BID) wynosi 1,3070, natomiast oferta sprzedaży (ASK) wynosi 1,3072. Inwestor może więc w danym momencie sprzedać EUR po kursie 1,3070 lub kupić EUR po kursie 1,3072. Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży to widełki kursowe (ang. spread). Spread jest więc odzwierciedleniem prowizji, jaką płaci inwestor na rynku walutowym. Oczywiście im niższy jest spread tym mniejszy jest koszt zawarcia transakcji.  Na rynku Forex spread na najpopularniejszej parze walutowej EUR/USD wynosi zazwyczaj od 1 do 2 pipsów (0,0001-0,0002).

Standardem jest podawanie kursów walut z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku np. 1,3070. Niemniej jednak, coraz częściej kursy walut podawane są z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku np. 1,30705. Najmniejsza zmian kursy walutowego wynosi 0,0001 i nosi nazwę PIPS. Należy pamiętać, że zmiany kursów walut następują w sposób ciągły i często następują w bardzo krótkich odstępach czasu np. sekundowych.

DŹWIGNIA FINANSOWA

Dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej (ang. levarage), inwestor może zawierać transakcje o wartości wielokrotnie większej niż posiadany przez niego kapitał. Na rynku Forex najczęściej spotyka się dźwignię od 1:100 do 1:200. Oznacza to, że dysponując niewielkim kapitałem czyli depozytem zabezpieczającym np. 1000 USD, można zawierać transakcje o wartości nawet 100000 USD (przy dźwigni 1:100). Dzięki dźwigni finansowej inwestorzy mogą więc osiągnąć bardzo wysokie stopy zwrotu przy zaangażowaniu relatywnie niskiego kapitału własnego. Podczas wykorzystywania w handlu wysokiej dźwigni, nawet niewielkie zmiany kursów walut powodują duże zmiany w wielkości kapitału. Należy bezwzględnie pamiętać, że efekt dźwigni finansowej działa w obydwie strony. Oznacza to, że w przypadku błędnych decyzji inwestycyjnych straty będą rosły równie szybko, nierzadko prowadząc do utraty całego kapitału początkowego.