Ryzyko finansowe

Forex włącz .

Ryzyko finansowe to obszerny termin stosowany do określenia grupy czynników mogących zadecydować o niepowodzeniu podczas przeprowadzania rozmaitych transakcji dokonywanych przy pomocy najrozmaitszych instrumentów rynkowych. Pojęcie to wiąże się bezpośrednio ze zmiennością cen, strukturą kapitałową (ilością kapitału obcego), a także z takim pojęciem, jak dźwignia finansowa.

Przykładowe typy ryzyka finansowego:

 • kredytowe,
 • rynkowe,
 • płynności,
 • walutowe,
 • zmiany stóp procentowych,
 • zmienność ceny instrumentu bazowego.

Przykładowymi instrumentami finansowymi, których dotyczy ryzyko finansowe, są między innymi:

 • obligacje,
 • akcje,
 • kontrakty terminowe,
 • opcje,
 • warranty subskrypcyjne oraz opcyjne,
 • a także certyfikaty inwestycyjne.

Na rynku funkcjonują również prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na rynku OTC, jednostki indeksowe, jednostki uczestnictwa, a także wiele innych.

Kluczowe w przypadku inwestycji objętych ryzykiem finansowych jest takie rozłożenie kapitału i przyjęcie takiej metodologii działania, aby możliwe było utrzymanie płynności nawet w przypadku niekorzystnych zmian (na przykład zmiany wysokości stóp procentowych) regularnie zachodzących na rynku.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że większość instrumentów podatna jest nie tylko na jeden, ale na wiele różnych czynników ryzyka finansowego, w tym również na bardzo trudne do przewidzenia, panujące na rynku emocje i nastroje, powiązane przede wszystkim z sytuacją ekonomiczną i polityczną poszczególnych regionów.

Ryzyka powiązane z konkretnymi instrumentami finansowymi.
W zależności od typu instrumentu do czynienia mamy z różnymi rodzajami ryzyka stwarzającego zagrożenie dla zainwestowanego kapitału początkowego. Dla przykładu:

 • W przypadku akcji (udziałowych papierów wartościowych) jednym z problemów jest możliwość destabilizacji kursu oraz pojawienie się zwiększonej podatności na zmiany w notowaniach. Taka reakcja może być odpowiedzią na przykład, na wewnętrzną sytuację spółki i niższe od zaplanowanych wyniki finansowe, za którymi idzie w wielu przypadkach ryzyko obniżki cen akcji. Spadek cen powodować mogą również czynniki rynkowe – emocjonalne, związane ze światową koniunkturą (ponieważ rynek finansowy to obecnie system naczyń połączonych), a także branżowe. Często kluczowa jest też sytuacja ekonomiczna konkretnego obszaru, a bez wpływu nie pozostają również zmiany na scenie politycznej.
 • Opcje (kupna i sprzedaży) podatne są na takie czynniki, jak ryzyko utraty płynności czy też zmiany kursu na mniej korzystny. W tym przypadku dochodzi również między innymi ryzyko rozliczenia (wynik zamknięcia pozycji wystawcy) oraz zmienności cen instrumentu bazowego.
 • W przypadku obligacji (emitowanych seryjnie papierów wartościowych) inwestorzy z reguły zmagają się z ryzykiem: kredytowym, stopy procentowej oraz płynności. W ostatnim przypadku, zbycie papierów wartościowych jest ograniczone ceną, która spada w zależności od ilości trafiających na rynek obligacji (im więcej obligacji z danej serii na rynku, tym cena jest niższa). W pierwszym – czynnikiem mogącym stworzyć zagrożenie dla inwestora jest potencjalna niewypłacalność emitenta. Ryzyko stopy procentowej jest ściśle związane z ustalanymi odgórnie stopami procentowymi, a im wyższa ich wartość, tym bardziej spada wartość obligacji.
 • Certyfikaty inwestycyjne (publiczne i niepubliczne) to papiery wartościowe – podobnie jak wymienione wyżej obligacje. Jednak w przeciwieństwie do tych ostatnich, ich emisją zajmują się zamknięte fundusze inwestycyjne. To instrument narażony na ryzyko rynkowe, czyli to związane ze zmiennością wycen aktywów funduszy, na ryzyko kredytowe (pojawia się, kiedy emitenci stają się niewypłacalni) czy też na ryzyko walutowe (powodowane niestabilnością kursów walut). Certyfikaty inwestycyjne są objęte też ryzykiem związanym z niemożnością ich sprzedaży lub umorzenia. Kluczowe dla utrzymania w tym obszarze stabilności jest wyważone różnicowanie aktywów funduszu.
 • Kontrakty terminowe to umowy zawierane pomiędzy sprzedawcą a kupującym. W przypadku tego instrumentu problematyczna może okazać się kwestia wahań kursów walut, ponieważ zarówno wzrost, jak i spadek kursu kontraktu – w zależności od pozycji (długiej lub krótkiej) może negatywnie odbić się na inwestycji.

Rynek Forex, dźwignia finansowa i handel walutami z małym wkładem własnym
Jednym z obszarów, również objętych ryzykiem finansowym jest rynek Forex, z którego codziennie korzystają inwestorzy zamieszkujący różne części świata realizując swoje finansowe ambicje i wykorzystując do tego celu dostępne narzędzia. Możliwość uczestniczenia w mechanizmach sterujących rynkiem Forex i zdobycia przewagi nawet przy niedużym kapitale własnym sprawia, że dla wielu jest to wyjątkowo kusząca opcja.

Dźwignia finansowa może dać jeden z dwóch efektów:

 • pozytywny
 • lub negatywny.

W przypadku pozytywnego efektu dźwigni finansowej inwestor może liczyć na wzrost stopy zwrotu kapitału, zaś efekt negatywny to strata części, całości wkładu własnego lub całości środków wraz z kredytem. Nie bez powodu negatywne efekty nazywane są również maczugą finansową – w ekstremalnych przypadkach nierozważnego inwestowania w rynek Forex dźwignia może stać się przyczyną kłopotów finansowych.

Czy podejmowanie ryzyka inwestycyjnego się opłaca?
Zasadniczo – im większe ryzyko finansowe jest podejmowane w zakresie instrumentów, tym większe zyski można osiągnąć. Analogicznie, przy dużym ryzyku można również bardzo szybko stracić nie tylko cały kapitał początkowy (w szczególności w przypadkach wykorzystywania mechanizmów dźwigni finansowej lub funkcji handlu algorytmicznego), ale również znacznie większe kwoty. Niejednokrotnie osoby początkujące w dziedzinie instrumentów finansowych nie potrafią obiektywnie i bez emocji ocenić sytuacji. Dlatego właśnie w podejmowaniu decyzji warto korzystać z pomocy doświadczonych brokerów, stosujących odpowiednie narzędzia, jak te do obsługi Forex (najpopularniejszego rynku finansowego).